Statut ŠD Zadvor

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11) je skupščina ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR, sprejela dne 3. septembra 2015

STATUT ŠPORTNEGA DRUŠTVA

1. člen
Ime društva je: ŠPORTNO DRUŠTVO ZADVOR, s kratico ŠD Zadvor.
Sedež društva je v Ljubljani na poslovnem naslovu Cesta II. grupe odredov 43, 1261
Ljubljana, Dobrunje.

2. člen
Društvo ima svoj pečat, ki je pravokotne oblike, dimenzij 15×30 mm. Na pečatu je silhueta TEKAČA in napis ŠPORTNO DRUŠTVO ZADVOR, Cesta II. grupe odredov 43.

3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

4. člen
Namen društva je skrb za zdravo športno rekreacijo odraslih in otrok.
Cilji društva je približati in omogočiti vsakodnevno gibanje vsakemu posamezniku ter tako postati in ostati vodilno športno društvo na področju zdrave športne rekreacije na vzhodnem delu Ljubljane v zdravem in čistem okolju.
Naloge društva so:
– izvajanje športne dejavnosti v smislu športa za vse,
– izvajanje in organiziranje športne rekreacije,
– organiziranje športnih prireditev,
– vzgoja in izobraževanje športnih kadrov,
– organiziranje in prirejanje športnih posvetovanj, srečanj in seminarjev,
– sodelovanje z organizacijami in institucijami na področju športa, športne rekreacije, športnega izobraževanja in športnih prireditev,
– zbiranje in publiciranje strokovne literature,
– pridobivanje materialnih in finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti društva na področju športa in športne rekreacije.

5. člen
Društvo se vključuje v športne in športno rekreativne organizacije in druga združenja, ki so povezana z dejavnostjo društva.

6. člen
Član društva lahko postane vsak in lahko deluje v društvu pod enakimi pogoji.
Če se v društvo včlani oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Le-ta ga tudi zastopa na skupščini.
Za osebo od sedmega do petnajstega leta starosti, mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Te osebe sodelujejo pri upravljanju društva same.
Vsi mladoletni člani imajo enake pravice in dolžnosti kot polnoletne osebe, ne morejo pa biti izvoljeni v organe društva.

7. člen
Pravice članov društva so:
– da sodelujejo pri katerikoli dejavnosti, ki jo izvaja društvo,
– da pri izvajanju le-te dejavnosti uporabljajo društvene nepremičnine in drugo društveno premoženje,
– da volijo organe društva in so voljeni v organe društva,
– da dajejo predloge in pobude za delo društva.

8. člen
Dolžnosti članov društva so :
– da izvajajo naloge, ki jih določi društvo,
– da spoštujejo akte društva in skrbijo za ugled društva,
– da plačujejo članarine in druge obveznosti , ki jih določi društvo,
– da sodelujejo v čim večji meri pri dejavnosti društva in zato razvijajo športne in s športom povezane aktivnosti.

9. člen
Članstvo v društvu preneha z izstopom ali z izključitvijo, črtanjem ali s smrtjo. Član izstopi, če poda pisno izjavo o svoji nameri o izstopu.
Člana, ki tudi po opominu ne plača društvenih obveznosti, IO črta iz seznama članstva.

10. člen
Delovanje društva je javno.
Javnost se zagotavlja z javnimi sejami organov društva in obveščanjem o svoji dejavnosti v zapisnikih. Vsak član ima pravico dobiti potrebne podatke o delovanju društva.
Poročila društva o letnem delovanju, finančnem stanju, finančnem načrtu in zaključnem računu, so dostopna vsem članom.
Predsednik društva je odgovoren za zagotovitev javnosti dela in zagotovitev informacij.

11. člen
Organi društva so:
– skupščina,
– izvršni odbor,
– nadzorni odbor,
– disciplinska komisija.

12. člen
Skupščina je najvišji organ društva. Njene pristojnosti so, da:
– sprejema statut in druge akte društva in vse spremembe teh aktov,
– sprejema letne in večletne programe dela,
– sprejema finančne načrte in potrjuje zaključni račun,
– voli in razrešuje predsednika društva , izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo,
– sklepa o prenehanju društva,
– sklepa o združevanju društva v druge organizacije in zveze,
– opravlja druge naloge v svoji pristojnosti.

13. člen
Skupščino sestavljajo vsi člani društva.
Skupščina se sestane najmanj enkrat letno. Skupščina sklepa veljavno z navzočim številom prisotnih članov, ki pa ne sme biti manjše od 21 članov.
Vsi člani morajo biti obveščeni o sklicu skupščine na zanesljiv način, najmanj 8 dni pred datumom skupščine. Za obveščenost članstva se šteje objava na spletni strani in obvestila preko spleta ter obveščanje preko vodij skupin posameznih sekcij.
Odločitve se sprejema z večino navzočih glasov.
Skupščino skliče izvršni odbor.
Skupščino se skliče tudi na zahtevo nadzornega odbora ali ¼ svojih članov. IO mora sklicati skupščino najkasneje v roku 45 dni po pisno dani zahtevi nadzornega odbora ali ¼ svojih članov. V kolikor je ne skliče IO, jo po tem roku lahko skliče pobudnik sam.

14. člen
Skupščina na predlog IO izvoli predsednika društva. Izvoljeni predsednik predlaga skupščini seznam novih kandidatov za Izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Svoje predloge za omenjene organe lahko v pisni obliki pred skupščino podajo tudi člani društva.
Skupščina nato izvoli izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo.

15. člen
Predsednik društva predstavlja in zastopa društvo, podpisuje ustrezne listine, sklicuje seje skupščine, seje izvršnega odbora in opravlja druge naloge po odločitvi skupščine. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

16. člen
Za finančno poslovanje društva skrbi predsednik društva.

17. člen
Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:
– uresničuje sklepe skupščine,
– skrbi za izvajanje dejavnosti društva,
– uresničuje sprejete načrte dela in finančne načrte,
– sodeluje z drugimi organi in organizacijami ter opravlja druge funkcije, za katere ga pooblasti skupščina,
– skrbi za premoženje društva,
– določa višino članarine in prispevkov po posameznih sekcijah (vrstah športa).

18. člen
Izvršni odbor šteje predsednika in največ dvanajst (12) članov. Predsednik društva je predsednik izvršnega odbora.
Izvršni odbor izvoli podpredsednika, ki nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti. Izvršni odbor dela in odloča na sejah. Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih glasov.
Izvršni odbor za svoje delo odgovarja skupščini.

19. člen
Nadzorni odbor nadzoruje pravilnost materialnega in finančnega poslovanja društva. Nadzorni odbor odgovarja skupščini.

20. člen
Nadzorni odbor šteje tri člane. Nadzorni odbor deluje in odloča samo v prisotnosti vseh treh članov in odloča z večino glasov.

21. člen
Disciplinska komisija šteje tri(3) člane. Disciplinska komisija deluje samo ob navzočnosti vseh treh članov in sklepe sprejema z večino glasov. Za svoje delo je odgovorna izvršnemu odboru.
Prijavo disciplinski komisiji lahko poda vsak član, predsednik društva , izvršni odbor in tudi nadzorni odbor.
Namen disciplinske komisije je, da presoja morebitne kršitve članov, ki jih imajo na podlagi sprejetega statuta.
Disciplinska komisija lahko na podlagi ugotovljenih dejstev sprejema disciplinske ukrepe kot so javni opomin ali izključitev člana .
Konkretni razlogi, zaradi katerih lahko disciplinska komisija izključi člana so kršenja določb statuta društva, neizpolnjevanje ali malomarno opravljanje nalog v organih društva, blatenje društva v javnosti, namerno škodovanje delovanju društva.

22. člen
Predsednik društva, člani izvršnega odbora, člani nadzornega odbora in člani disciplinske komisije so izvoljeni za obdobje enega leta.

23. člen
Športno društvo Zadvor je nepridobitno društvo, katerega namen ni ustvarjanje dobička.
Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o društvih.
Društvo lahko ustvarja naslednje pridobitne dejavnosti :
– dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov članom in nečlanom, vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca, 93.190, 47.789, 56.104, 56.210, 56.300, 58.190, 47.510,
– najemnine in druga plačila iz oddajanja opreme drugim osebam, 77.210,
– dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, 47.640,
– plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na rekreativnih prireditvah, večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira zavezanec, 93.299, 82.300,
– plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih organizira zavezanec, 93.190,
– dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec, 92.002.

24. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje :
– s članarino,
– z darili in volili,
– s prispevki donatorjev,
– s prispevki sponzorjev,
– s prejemki od loterije in drugih iger na srečo,
– iz javnih sredstev,
– iz lastne pridobitne dejavnosti, ki je povezana z delovanjem društva,
– iz drugih virov.

25. člen
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje dejavnosti.
Premoženje društva se ne sme deliti med njegove člane.

26. člen
Prihodki in odhodki društva se vsako leto določijo s finančnim načrtom. Finančni načrt, zaključni račun in ostalo finančno ter materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja in računovodskimi standardi za društva.
Društvo ima svoj transakcijski račun.
Društvo vodi le knjigo prejemkov in izdatkov ( blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa bomo zagotovili z letnim popisom in ocenitvijo.

27. člen
Podpisnik za finančne in materialne listine je predsednik društva. V odsotnosti predsednika ga nadomešča podpredsednik oz. en član IO, ki ga s sklepom določi izvršni odbor.

28. člen
Društvo lahko preneha po volji članov ali pa po samem zakonu.
Po volji članov društvo preneha tako, da skupščina sprejme sklep o prenehanju društva.
Premoženje društva se v primeru prenehanja delovanja društva po poravnavi vseh obveznosti prenese na Prostovoljno gasilsko društvo Sostro.

29. člen
Ta statut začne veljati z dnevom sprejema na skupščini.

Isti dan tudi preneha veljati statut, sprejet na skupščini 15.2. 1997 kot tudi vse kasnejše spremembe, sprejete na skupščini pred datumom sprejema tega statuta.

V Ljubljani, 3.9.2015

Predsednica
ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR:
Marija Pavlič